Osobnostná diagnostika

Osobnostná diagnostika, rovnako ako koučing, je významným nástrojom na ceste osobného rozvoja a môže byť užitočná v mnohých aspektoch života.


Aké sú výhody osobnostnej diagnostiky?

Sebapoznanie

 • pomáha jednotlivcom lepšie pochopiť svoje vlastnosti, silné stránky a riziká pri správaní
 • umožňuje identifikovať preferencie a hodnoty, a tým podporiť sebavedomie a sebaúctu

Osobný rozvoj

 • poskytuje základ pre osobný rast a rozvoj tým, že identifikuje oblasti, na ktorých je potrebné pracovať
 • umožňuje nastavenie realistických cieľov

Vzťahy a komunikácia

 • umožňuje lepšie porozumieť iným ľuďom a ich správaniu, čo môže zlepšiť medziľudské vzťahy a komunikáciu
 • pomáha riešiť konflikty a predchádzať nedorozumeniam

Kariérny rozvoj

 • pomáha pri výbere kariéry alebo profesie, ktorá najlepšie zodpovedá osobnostným rysom jednotlivca
 • zlepšuje pracovný výkon a spokojnosť tým, že identifikuje optimálne pracovné prostredie a úlohy

Tímová práca

 • v pracovnom prostredí môže diagnostika pomôcť zostaviť efektívne tímy, v ktorých sú rôzne osobnostné typy vyvážené a dopĺňajú sa
 • umožňuje lepšie prerozdelenie úloh podľa silných stránok jednotlivcov

Zdravie a pohoda

 • pomáha identifikovať stresory a vyvinúť stratégie na zvládanie stresu

Osobnostná diagnostika FACET5

FACET5 je renomovaný a moderný nástroj na zisťovanie a hodnotenie osobnosti, ktorý pomáha lepšie porozumieť našim silným stránkam, motiváciám a štýlom správania na základe vyplneného dotazníka. FACET5 bol navrhnutý psychológmi na základe teórie osobnosti BIG5 a pracuje s 5 faktormi, ktoré sú súčasťou osobnosti každého človeka: vôľa, energia, náklonnosť, kontrola a emocionálnosť. 

Každý z nás je jedinečný a neexistuje dobré alebo zlé skóre.

Osobnostná diagnostika nás učí pozrieť sa na seba z rôznych uhlov pohľadu. Vždy je priestor na osobný rozvoj.

FACET5 umožňuje získať hlboký vhľad do našej osobnosti, identifikovať oblasti pre ďalší rast a efektívne využívať silné stránky. 


Ako môžu klienti z tejto služby benefitovať?

Poznanie svojich osobnostných predpokladov je dôležité pri interakcii s inými ľuďmi, ale aj pri výbere pracovnej pozície.

Ako FACET5 Practitioner môžem pomôcť jednotlivcom a tímom identifikovať ich silné stránky a riziká, zlepšiť komunikáciu a spoluprácu, nájsť optimálne spôsoby, ako dosiahnuť úspech.

Vďaka FACET5 môžem poskytovať cenné rady a podporu tým, ktorí chcú naplno využiť svoj potenciál a žiť vyvážený a úspešný život. 

Dotazník slúži ako zdroj mnohých informácií o jednotlivcovi alebo o tíme. 

Po vyplnení jedného dotazníka je možné vygenerovať niekoľko výstupov, rozsah a forma sa prispôsobí vašim konkrétnym potrebám.

Čo vám ponúka osobnostný profil FACET5

 • praktické a zrozumitelné výstupy, ktoré sa dajú využiť v pracovnej, ako aj v súkromnej sfére života
 • sebapoznanie a sebauvedomenie
 • poznanie silných stránok a rizík v správaní
 • poznanie štýlu správania a reakcií v bežnom živote, ale aj ako leader alebo člen tímu (rodiny)
 • poznanie referenčnej rodiny
 • poznanie motivačných faktorov, ako aj pracovných preferencií
 • rýchlu identifikáciu oblastí pre osobný rozvoj
 • ďalšie užitočné informácie v závislosti od typu reportu

Ako akreditovaná FACET5 konzultantka ponúkam tieto výstupy (reporty) ako balíky, spolu s 90 - minútovou interpretáciou výsledkov, konzultáciou a koučovacími otázkami počas interpretácie. 

Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo by ste sa chceli dozvedieť viac o tom, ako vám môžem pomôcť v oblasti osobného rozvoja a hodnotenia osobnosti pomocou FACET5 a koučingu, neváhajte ma kontaktovať. 

Úvodná 30 - minútová konzultácia je bezplatná. 

© 2019 - 2024 Coaching Solutions